Exponering beroende på färdsätt

Exponering beroende på färdsätt

I projektet studerades betydelsen av färdsätt för luftföroreningsexponeringen. Provtagning av sotpartiklar utfördes på 4 högtrafikerade gator (Sveavägen, Odengatan, Valhallavägen, Solnavägen, c:a 2.5 km vardera) genom att tre personer samtidigt cyklade, gick och åkte buss fram och tillbaka under morgon, lunch, eftermiddag. Under en kampanj byttes gång ut mot bil. Utöver detta genomfördes provtagning vid samtidig cykling längs parallella gator med hög resp. låg trafikintensitet.
Resultaten visade att halten sotpartiklar i andningszonen inom respektive färdsätt var ganska lika mellan de fyra gatorna. Vid jämförelse mellan färdsätten var halterna högre i när man färdades med buss jämfört med vid cykling och gång. Detta kan bero på att avgaspartiklar ansamlas inne i bussen p.g.a. närliggande fordon framför. Detta har även visats i andra studier från bl.a. Belgien och England. Vid cykling och gång var halterna i samma nivå, med en tendens till högre halter vid cykling. Detta kan förklaras av att cykelbanan ligger närmare trafiken än trottoaren där man går. Vid samtidig cykling längs två parallella gator med hög resp. låg trafik var halterna i genomsnitt 30% lägre på den lågtrafikerade gatan. Höga halter sotpartiklar uppmättes i tunnelbanan, både vid färd under jord samt vid vistelse på perronger. Halterna var högst under dagtid och att de korrelerade väl med samtidig mätning av kväveoxider, vilket tyder på att källan är trafikrelaterad. Vidare efterforskningar pågår.
Studien genomfördes i samarbete mellan IMM (Karolinska institutet), AMM (Landstinget i Stockholms län) och SLB-analys. Den finansierades av Landstinget i Stockholms län.

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: