Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm

Effekterna på luftföroreningsutsläppen och påverkan av luftföroreningar på befolkningens och pendlarnas hälsa är något som SLB-analys har studerat i flera projekt. Ett forskningsprojekt som finansierades av Trafikverket genomfördes i samarbete med Umeå universitet. I det projektet jämfördes hälsovinsterna av den minskade exponeringen bland allmänbefolkningen med den ökade exponeringen för de som använder tunneln. Studien visade att påverkan på antalet förtida dödsfall var ungefär detsamma, dvs lika på färre bland allmänbefolkningen som fler bland de som använder tunneln.
SLB-analys har genomfört mätningar av hur halterna av luftföroreningar i fordonskupéer påverkas av färd i tunnel (Södra länken). Studien visade att partikelhalterna i fordonskupén beror på partikelstileken och ventilationen. De minsta avgaspartiklarna och sotpartiklar tar sig in i fordonskupén betydligt effektivare än de största som främst kommer från slitage av vägbanor på grund av dubbdäcksanvändningen. Med ventilationen satt på recirkulation är påverkan på kupéhalterna av tunnelpassager väldigt liten.

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: