Optidrift

Optidrift

Driften av vägar och gator är en källa till miljöpåverkan men kan även fungera som åtgärd mot transporternas miljöpåverkan. Halkbekämpning med salt vintertid medför påverkan på växtlighet, yt- och grundvatten samt en ökad korrosion på fordon och vägutrustning. Samtidigt kan vissa halkbekämpande salter i slutet på vintern och under våren fungera som dammbindningsmedel för att minska emissionerna av vägdamm som är den viktigaste orsaken till att flera svenska kommuner överskrider EU:s gränsvärden för inandningsbara partiklar (PM10) i luften. Sandning av gator för halkbekämpning kan å andra sidan bidra till att PM10-emissionerna ökar.

Optimerade driftåtgärder har potential att förbättra såväl halkbekämpning som dammbindning och samtidigt minska utsläpp av salt, klimatgaser, buller och andra transportrelaterade föroreningar. Gatudriftens inverkan på luftkvalitet och miljö har också uppmärksammat behovet av utveckling av befintlig teknik och metodik för städning, sopning och spridning av sand och salt. Förbättrade metoder för halkbekämpning kan ge ytterligare miljö- och hälsoeffekter, t.ex. genom att en cykelväg med god standard även på vintern kan öka cyklingen.

Syftet är att, i samarbete mellan forskare, kommunala väghållare, driftentreprenörer och maskintillverkare, ta fram och testa teknik och strategi för optimerad och innovativ vinter- och barmarksdrift i urban miljö samt att ta fram metoder att utvärdera effekterna av ny teknik och strateg

Koordinator: VTI

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: