SCAC

SCAC -Swedish Clean Air and Climate Research Program

SCAC är ett forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket under perioden 2013-2016. Projektet är inriktat på att ta fram ny och förbättrad kunskap till stöd för internationellt och nationellt åtgärdsarbete kring luftföroreningar och klimat. Forskningen är fokuserad på exponering och hälsoeffekter, effekter på ekosystem, klimateffekter från så kallade kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP), synergier och konflikter för luftförorenings- och klimatåtgärder inbegripet SLCP, samt robusta system och processer för utsläppsprognoser och scenarier. En viktig uppgift är att anpassa den vetenskapliga kunskapen till indikatorer som är användbara i modeller och metoder för att utvärdera och bedöma kostnadseffektiviteten hos olika åtgärdsalternativ. SCAC är en fristående fortsättning på forskningsprogrammet SCARP.

SLB-analys deltar i delprogrammet rörande exponering och hälsoeffekter.
Projektets hemsida: http://www.scac.se/
Koordinator: John Munthe, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Finansiär: Naturvårdsverket.

Publikationer inom SCAC:
Health Impact of PM10, PM2.5 and Black Carbon Exposure Due to Different Source Sectors in Stockholm, Gothenburg and Umea, Sweden. (Segersson, D., et al., 2017).

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: